Google+

Поништење дела огласа бр. 29.-6583/2017 од 28.12.2017. године

ПОНИШТАВА се у целости тачка III текста огласа за пријем у радни однос број 29.-6583/2017 од 28. децембра 2017. године објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 28. децембра 2017. године, web-сајту Министарства здравља и Установе дана 29. децембра 2017. године, а којим је оглашена потреба пријема на неодређено време са пуним радним временом једног доктора медицине, два струковна медицинска радиолога или виша радиолошка техничара, једног дипломираног економисте и осам лица са нижом стручном спремом, а чији текст је актом број 29.-6583/2017-2 од 04.01.2018. године измењен у делу који се односи на рок за подношење пријава кандиадата.

Тачка III текста огласа која се поништава односи се на оглашену потребу пријема 1 дипломираног економисте за обављање послова сарадника на изради пројеката.