Google+

Измена огласа

I

Мења се текст огласа за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног доктора медицине, два струковна медицинска радиолога или виша радиолошка техничара, једног дипломираног економисте и осам лица са нижом стручном спремом бр. 29.-6583/2017 од 28. децембра 2017. године тако што се продужава рок за подношење пријава за 7 (седам) дана те се став „Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.“ замењује ставом „Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.
У складу са наводима из претходног става, рок за подношење пријава кандидата истиче закључно са 12. јануаром 2018. године.

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.