Google+

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА БР. 29.-6191/2017 од 07.12.2017. године

ПОНИШТАВА се у целости оглас за пријем у радни однос број 29.-6191/2017 од 07. децембра 2017. године објављен на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 07. децембра 2017. године, web-сајту Министарства здравља и Установе дана 08. децембра 2017. године, а којим је оглашена потреба пријема на неодређено време са пуним радним временом два струковна медицинска радиолога или виша радиолошка техничара, једног дипломираног економисте и осам лица са нижом стручном спремом.