Google+

Наредба о обезбеђењу минимума процеса рада

На основу члана 16. Статута Опште бонице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, став 5. члана 75. Закона о здравственој заштити (Службени гласник Републике Србије број 107/05; 72/09-др закон; 88/10; 99/10; 57/11 119/12, 45/2013 и 93/2014) а у складу са Уредбом о минимуму процеса рада за време штрајка у здравственим установама (Службени гласник Републике Србије број 25/97) директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор доноси следећу:

НАРЕДБУ О ОБЕЗБЕЂЕЊУ МИНИМУМА ПРОЦЕСА РАДА

За време једнодневног штрајка запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организованог од стране Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“, Синдиката медицинских сестара и техничара Србије уз подршку Синдиката лекара и фармацеута Србије најављеног за 05.11.2014. године  обуставом рада у свим специјалистичким амбулантама у периоду од 10 до 14 часова, а који ће се понављати сваке среде у исто време до испуњења услова.

Налаже се начелницима – руководиоцима одељења – служби Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор да обезбеде минимум процеса рада који подразумева:

 1. указивање хитне медицинске помоћи, укључујући и превоз санитетским колима до најближе одговарајуће здравствене установе;
 2. збрињавање и пријем хитних и ургентних обољења, стања и повреда у болничким условима;
 3. потпуну здравствену заштиту деце, омладине, трудница и породиља, као и дијагностику (клиничку, лабораторијску, рендгенску и другу) и терапију (медикаментозну, хируршку и другу) акутних обољења, стања и повреда код осталих групација стновништва и лица, у ванболничким и болничким условима;
 4. потпуну здравствену заштиту болесника на интензивној, полуинтензивној и специјалној нези;
 5. узимање, обраду, прераду и давање крви и продуката од крви;
 6. снабдевање становништва и здравствених устранова најважнијим лековима и санитетрским материјалом;
 7. обезбеђење исхране хоспитализованих болесника;
 8. спровођење вакцинација према Програму обавезних имунизација становништва против одређених заразних болести;
 9. обављање превентихвне здравствене заштите (Службени гласник Републике Србије, број 43/93), која се не може одлагати због порписаних рокова, заказаних прегледа и испитивања или због опасности по индивидуално и колективно здравље;
 10. предузимање хигијенско – епидемиолошких мера за случај опасности избијања, односно за време трајања епидемије заразне болести;
 11. друге видове неопходне медицинске помоће, као и оцену здравствене и радне способности осигураника (и друге помоћи – одржавање уређаја и опреме, грејања и др.), у зависности од врсте задравстене делатности коју здравствена установа обавља.

Директор Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“

др Милан Грба